Eenvoudige belediging (?)

EENVOUDIGE BELEDIGING?
Naar aanleiding van de strafzaak tegen Wilders zal menigeen zich wellicht hebben afgevraagd wat juristen nu eigenlijk bedoelen met “belediging” is of, in de termen van de wet: “eenvoudige belediging” .
Wel, eenvoudig is het allerminst. Beetje gek natuurlijk in een democratie die op de bres staat voor het vrije woord. Het is bij dit delict maar een heel klein stapje van brave burgerman naar misdadiger. Wie heeft bijvoorbeeld nog nooit een ander een “mafkees” genoemd? Bij die “mafkees” zaak sprak de advocaat-generaal bij de Hoge Raad trouwens krachtige taal, hij had het over “de weg van verdergaande futilisering van het strafrecht”, dus blijkbaar vond hij ook dat het carroussel van beledigingsaanklachten uit de hand aan het lopen is. Bovendien is de “gewone man”, die niet heeft geleerd om met dodelijke litteraire scherpte en toch binnen de grenzen van het strafrecht zijn gal te spuwen de klos, want diens repertoire komt niet verder dan “fuck you, stelletje losers en sukkels”, en hoeps, onze strafrechtsgeleerden constateren alweer een misdrijf.
Ter leering ende vermaeck hierbij een korte bloemlezing van beledigingen (bij vrijspraak wordt dat apart aangegeven). Het telkens vermelde LJN-nummer geeft aan waar de beslissing te vinden op de website van “rechtspraak.nl”.
******* Aangeboden door Mr. H.G. Hermans, oud-rechter

ADVOCAAT VAN KWADE ZAKEN: de verdachte schrijft in (fax)brieven: ‘Sinds 19 maart 1997 worden mijn gezinsleden en ikzelf – zomaar, zonder enige aanleiding onzerzijds – geterroriseerd door uw gluurpraktijken en felle lampen die (ieder etmaal van zonsondergang tot zonsopgang) onze nachtrust, ons woongenot en onze privacy aantasten door uw hoog van de toren blazende advocaat van kwade zaken. (de advocaat deed aangifte). LJN AS8465.
ANTISEMITISME: Het boek met de titel “Danslessen” – welk boek op 16 april 1998 door uitgeverij “De Arbeiderspers”, gevestigd in Amsterdam, is uitgegeven – beschrijft het leven van een jongen in de puberteit. Het decor waarin het verhaal zich afspeelt is het Zandvoort van 1973. In het boek zegt een van de figuren, aangeduid als “de uitgedoofde pijp” (over de burgemeester van Zandvoort): “Maar ja, wat wil je ook, met zo’n joodje aan het hoofd.” . De uitlating van een fictief persoon in een boek kan belediging opleveren; het enkele feit dat sprake is van door verdachte als auteur gecreerde romanfiguur (de “uitgedoofde pijp”) hoeft daaraan niet in de weg te staan; alle omstandigheden waaronder inhoud en strekking van het boek kunnen echter meebrengen dat aan een op zichzelf beledigende uitlating in een roman niettemin het beledigend karakter moet worden ontzegd. (blz. 92). LJNZD2776.
BEDREIGING VAN VROUWEN zie mishandeling van vrouwen
CORRUPTIE zie huichelarij.
FUCK-OFF zie fuck you en zie lapzwans
FUCK YOU: het een politieman toevoegen van de woorden “fuck you” en het opsteken van de middelvinger hebben de strekking de politieman tot wie de uitlating en dat gebaar waren gericht in zijn eer en goede naam aan te tasten. LJN BB8985.
HITLER EN SADDAM HOUSSEIN: Bij brief aan de burgemeester schreef hier iemand o.a.:
“.., heb ik (aan iemand) de vergelijking voorgelegd tussen Hitler, Saddam-Houssein, Milosowitsch en u.” LJN AQ8772.
HOMOFIEL: Nadat een brigadier van politie een man had aangesproken op “wildplassen”, is de man een huis binnengegaan en heeft hij de brigadier even later in kennelijk beschonken toestand door een geopend raam het woord “Homofiel” toegeroepen.LJN AN8498.
HOMOFILIE EEN VIEZE VUILE ZONDE: In een ingezonden brief aan het regionaal dagblad De Twentsche Courant Tubantia werd onder andere vermeld: “Ik kan niet zwijgen. Pedofilie, homofilie en polygamie (dit was op de tv over een groep in Amerika, een paar dagen geleden) zijn niet goed te praten. Naar eigen gedachten en gevoelens spreekt men dit goed, zelfs met boosheid in het hart. Maar God verbiedt dit in de Bijbel. De Bijbel is Gods woord en hiernaast is er geen andere waarheid. De bijbel zegt dat de ongerechtigheid zich zal vermenigvuldigen. Zonde is geen zonde meer en men moet maar tolerant zijn in de richting van vieze en vuile zonden” Het gerechtshof heeft de tenlastegelegde uitlatingen, meer in het bijzonder voorzover daarin homofilie als een vieze en vuile zonde wordt bestempeld, op zich zelf voor homoseksuelen grievend geacht. Het heeft vervolgens geoordeeld dat die uitlating, beschouwd in haar context, kenbaar in direct verband stond met de geloofsovertuiging van de verdachte en dat diens bedoeling de mensheid te waarschuwen duidelijk was, in welke laatste vaststelling ligt besloten dat die uitlating voor de verdachte van betekenis is voor een maatschappelijk debat. Het hof heeft voorts als zijn oordeel tot uitdrukking gebracht dat de door de verdachte gebezigde terminologie niet onnodig grievend is.Het Hof is op grond van een en ander tot de slotsom gekomen dat de tenlastegelegde uitlatingen dienden ter aanduiding van de in de geloofsopvatting van de verdachte verankerde opvatting dat homofilie als een zonde moet worden aangemerkt en dat daarom die uitlatingen niet als beledigend in de zin van art. 137c Sr kunnen worden aangemerkt: vrijspraak! LJN AE7632.
HUICHELARIJ, SCHIJNHEILIGHEID EN CORRUPTIE: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadeel werd hier in het openbaar bij geschrift beledigd doordat de verdachte aan de gemeenteraad gerichte en door deze ontvangen, brief – zakelijk weergegeven – het bestuur van de gemeente Dantumadeel beticht van huichelarij en schijnheiligheid en corruptie.” LJN AB3143.
KANKERLEIJERS zie sukkels
KATTESTRONT:Het toezenden van een brief aan een ambtenaar, met de tekst: “Gefeliciteerd, door jouw baan weten heel veel Nederlanders op welke plek ze staan Mooi hé “einselganger” Maar als jij je werk goed had gedaan wist je nou eindelijk het verschil tussen fraude en fraude: Daarom dit cadeau” (meegezonden werd een zakje kattestront). LJN AB2939.
KLOOTZAKKEN zie sukkels
KUTWIJF zie lapwans
LAPZWANS EN TERINGWIJF EN STOM WIJF EN TERINGSNOL EN KUTWIJF“: het enige politieambtenaren toevoegen van de woorden: “lapzwans en teringteef en stom wijf en teringsnol en kutwijf”, en in de richting van deze ambtenaren, in elk geval duidelijk waarneembaar met de middelvinger omhoog, het zogenaamde “fuck-off” teken maken. LJN AB1571.
LOSERS zie sukkels
MAFKEES: “Wat moet je nou, mafkees” tegen een politieagent: onder omstandigheden kan het voor mafkees uitmaken van een politieagent belediging opleveren. LJN BJ9796.
MIDDELVINGER zie fuck you
MISHANDELING VAN VROUWEN: Aan het hoofd studierichting FLP op de Hogeschool te Eindhoven, alwaar [betrokkene A] werkzaam is -zakelijk weergegeven- schriftelijk medegedeeld dat [betrokkene A] vrouwen mishandelt en/of bedreigt en/of overlast aandoet op straat.” (art. 261 Wetboek van Strafrecht). LJN: ZD2776.
NEUKEN: Fuck you. ik neuk jullie allebei (tegen politieambtenaren). LJN: BD2551.
PORNO-ADVOCAAT: Bij (fax)brief werd geschreven: ‘Als ik [betrokkene 2] was zou ik maar eens een forse schadeclaim instellen tegen deze incompetente porno-advocaat’. LJN: AS8465.
PSYCHIATER: hier zat het slachtoffer voor een raam in een restaurant te eten en hem werd van buiten toegeroepen dat hij zich onder behandeling van een psychiater moest stellen.” De andere gasten in het restaurant keken naar mij. Het was gênant.” verklaarde hij. LJN: AV2365.
SADDAM HOUSSEIN: zie Hitler
SCHIJNHEILIGHEID zie huichelarij
SPUWEN IN HET GEZICHT: De verdachte heeft de belediging begaan door een ander in het gezicht te spuwen; dat houdt in dat hij die ander in zijn tegenwoordigheid door een “feitelijkheid” (in het gezicht spuwen) en dus niet met woorden heeft beledigd. LJN AU5757.
STOM WIJF zie lapzwans
SUKKELS, LOSERS, KLOOTZAKKEN EN KANKERLEIJERS: Om vier uur ‘s nachts hielden op de Grote Markt in het uitgaanscentrum van Groningen politieambtenaren temidden van het uitgaanspubliek toezicht op de openbare orde. verdachte, een studente die op dat moment aangeschoten was, schold hen na een woordenwisseling uit voor “sukkels, loosers, klootzakken en kankerlijers”,
TAMPON WERPEN: Het werpen van een (natte) tampon in de richting van de gouden koets waarin prins Willem Alexander en prinses Maxima zaten is een feitelijkheid die als beledigend kan worden aangemerkt. LJN AR7256
TERINGSNOL zie lapzwans
TERINGWIJF zie lapzwans
VIEZE SMERISSEN EN VUILE HOMO’S (tegen twee politieambtenaren in Leeuwarden) LJN AA9745.
ZAKJE VERF GOOIEN: Het werpen van een zakje verf in de richting van de gouden koets waarin prins Willem Alexander en prinses Maxima zaten LJN AR7262.
ZONDE: zie homofilie een vieze vuile zonde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *